Nabaritu:
Nagusi:
Nahaztu:
Nahi gabe:
Nahiko:
Nahita:
Neba:
Negar:
Negu:
Neke:
Neurri:
Nota: